با حذف حساب کاربری خود تمامی اطلاعات شما در سامانه لایوکده حذف میشود

با حذف حساب کاربری خود تمامی اطلاعات شما در سامانه عدلا حذف میشود